Klantenlogin         
Wachtwoord vergeten?
nieuwsbriefTip
wat kunnen wij voor u betekenen
Wat wij voor u kunnen betekenen is een goedkope, snelle eenvoudige manier om u klanten op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen
Klant worden
aanmelden en informatie aanvragen
Wilt u meer weten over nieuwsbriefTip. Neem dan gerust contact met ons op via het contacten formulier en wij bellen u direct terug.
Basismodule
versturen nieuwsbrieven
Wij hebben maar 1 module en deze module bevat gewoon alles. U hoeft zich dus geen zorgen te maken over wat het beste bij u past.

Algemene voorwaarden

Aansprakelijkheid- NieuwsbriefTip aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt.
- De totale aansprakelijkheid van NieuwsbriefTip wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan zes maanden, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) bedongen voor drie maanden. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan 250 Euro.
- Aansprakelijkheid van NieuwsbriefTip voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
- De aansprakelijkheid van NieuwsbriefTip wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever NieuwsbriefTip onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en NieuwsbriefTip ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat NieuwsbriefTip in staat is adequaat te reageren.
- De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, suréance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
- Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij NieuwsbriefTip meldt.
- Opdrachtgever vrijwaart NieuwsbriefTip voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door NieuwsbriefTip geleverde zaken, materialen of resultaten, behoudens indien en voor zover Opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die zaken, materialen of resultaten.

Privacy statementDisclaimerCopyrightAlgemene voorwaarden